صفحه کاریابی وزارت ترانسپورت

کار رویایی خود را پیدا کنید


فیلتر بر اساس

لیست وظایف اعلان شده

Image

انجنیر برآورد احجام

محل کار: بدخشان |  اداره: وزارت ترانسپورت
دسته شغلی:

تاریخ اعلان

1398/07/10

تاریخ ختم

1398/07/25
Image

آمر مالی پروژه

محل کار: بدخشان |  اداره: وزارت ترانسپورت
دسته شغلی:

تاریخ اعلان

تاریخ ختم

دنبال کار می گردید؟

برای درخواست در بست مورد نظرتان لطفاً راجستر نمایید.